fbpx
en

ULTIMATE LUXURY VILLA RENTALS (ULVR) OCHRANA SÚKROMIA

Naše nové pravidlá ochrany osobných údajov platné od 25. mája 2018

Keď sa pýtate na prázdninové ubytovanie v Ultimate Luxury Villa Rentals alebo ste ubytovaní v jednom z našich ubytovacích zariadení, zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje. Tento dokument vám pomôže pochopiť, aké osobné informácie o vás zhromažďujeme, ako ich zhromažďujeme, na čo ich používame a aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

1 Osobné údaje - čo zhromažďujeme a na čo ich používame

Zhromažďujeme a ukladáme:

 • Vaše MENO a PRIEZVISKO
 • Vaša adresa (kde ju máme)
 • Vaše kontaktné údaje
 • Vaše údaje o pase (ak sa nachádzate v jednej z našich víl v Marbelle, ako to vyžaduje zákon v španielskej Andalúzii)
 • Váš dátum narodenia (ak ste ubytovaní v jednom z našich ubytovacích zariadení)

Zákon o pasoch vyžaduje zákon, ak prenocuješ vo vile alebo v hoteli, preto musíme tieto informácie zaznamenať pre každého návštevníka.

Na aké účely používame vaše osobné údaje?

Informácie, ktoré nám poskytnete, použijeme na:

 • Poskytujeme vám naše služby.
 • Pozývame vás na zanechanie recenzií.
 • Odpovedajte na vaše otázky a poskytujte súvisiace služby zákazníkom.
 • Zašleme vám naše informačné vestníky a upozornenia na špeciálne ponuky.
 • Dodržiavame právne požiadavky a právny proces, požiadavky verejných a vládnych orgánov, príslušné priemyselné štandardy a naše interné pravidlá.
 • Chráňte naše prevádzky alebo operácie ktorejkoľvek z našich pridružených spoločností.
 • Chráňte naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a / alebo práva našich pridružených spoločností, vás alebo iných.
 • Dovoľte nám, aby sme využili dostupné nápravné opatrenia alebo obmedzili akékoľvek škody, ktoré utrpíme.

Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje musíme spracovať, aby sme mohli:

 • Plňte s vami našu zmluvu (pozri Článok 6.1.b GDPR)
 • Prípadné uplatnenie alebo ochrana právnych nárokov (pozri Článok 9.2.f GDPR)
 • S cieľom poskytnúť orgánom pasové informácie, keď prenocujete v prenájme vily alebo v hoteli, ako to vyžaduje zákon.

Môžete nám kedykoľvek odvolať súhlas s tým, aby sme tieto informácie uchovávali. Upozorňujeme však, že môžeme mať právo pokračovať v spracúvaní vašich údajov, ak je to možné na základe niektorého z ďalších právnych základov uvedených vyššie.

2 Zverejnenie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujeme nasledujúcim stranám a za nasledujúcich okolností:

 • Pre tretie strany, iba ak ste ubytovaní v niektorom z našich ubytovacích zariadení a chceli by sme, aby sme zabezpečili ďalšie služby, napr. Letiskové transfery, súkromní kuchári ...
 • Aby sme umožnili dodávateľom, konzultantom a iným poskytovateľom služieb tretím stranám vykonávať služby v našom mene.
 • V súlade s právnymi predpismi alebo na reagovanie na sťažnosti, právne procesy (vrátane, okrem iného, ​​predvolania a súdnych príkazov) a požiadaviek verejných a vládnych orgánov
 • Spolupracovať s regulačnými orgánmi a vládnymi orgánmi.
 • Tretie strany, aby sme využili dostupné nápravné opatrenia alebo obmedzili škody, ktoré môžeme utrpieť.
 • Na tretiu stranu v prípade akejkoľvek reorganizácie, zlúčenia, akvizície, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým alebo s časťou nášho podnikania alebo majetku (vrátane v súvislosti s akýmkoľvek bankrotom alebo podobným konaním).

3 Uchovávanie údajov

Údaje z pasu uchovávame 3 roky, ako to vyžaduje zákon, alebo kým sa vyžaduje, aby ste poskytli službu, ktorú ste požadovali, alebo ak je potrebné potvrdiť vašu totožnosť pri všetkých rezerváciách, ktoré ste od nás požiadali, a ďalšie hlavné údaje, kým nepožiadate. inak. Tieto informácie na vašu žiadosť odstránime a uložíme iba denník s nasledujúcimi informáciami: vaše meno, kontaktné údaje a dátum odstránenia vášho účtu. Log budeme uchovávať 3 roky. Všetky ďalšie informácie budú odstránené.

4 Bezpečnostné opatrenia

Na zhromažďovanie, ukladanie a ochranu všetkých údajov používame 256-bitové šifrovanie SSL. Ďalej používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v rámci našej organizácie.

5 Prístup a nahliadnutia do osobných údajov, ktoré o vás máme

Môžete poslať e-mail Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript. a požadovať informácie o svojich osobných údajoch. Po prijatí vašej žiadosti vám dáme vedieť, aké osobné údaje o vás máme, ako zhromažďujeme informácie, účel, na ktorý vaše osobné údaje spracúvame a s kým zdieľame vaše osobné údaje. Môžeme odpovedať iba na žiadosti o informácie týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré sme dostali z rovnakej e-mailovej adresy, ktorú sme zaregistrovali.

6 Oprava a vymazanie vašich osobných údajov

Ak sú niektoré z hlavných údajov alebo iné osobné údaje, ktoré o vás máme ako správcu údajov, nepresné alebo zavádzajúce, môžete nás požiadať o pomoc s opravou vašich údajov.

7 Ostatné práva

Okrem vyššie uvedených práv týkajúcich sa vašich osobných údajov máte aj nasledujúce práva:

 • Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov, pokiaľ nám to nebráni v súlade so zákonom.
 • Máte predovšetkým bezpodmienečné právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Máte právo kedykoľvek požiadať o odhlásenie z nášho marketingu. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete odvolať e-mailom na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript.

8 Zmeny týchto zásad

Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny v týchto Pravidlách. Dátum zobrazený na začiatku týchto pravidiel naznačuje, kedy boli naposledy revidované. Ak v ňom urobíme podstatné zmeny, upozorníme vás, aby ste mali možnosť skontrolovať zmeny skôr, ako nadobudnú účinnosť. Ak namietate proti našim zmenám, môžete požiadať o vymazanie vašich údajov z našich záznamov.

9 Kontaktné informácie a kam posielať otázky alebo sťažnosti

Ak máte otázky alebo pochybnosti o našich zásadách, o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, alebo o opravu vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Spambotmi, aby ste ju videli, musíte mať povolený JavaScript..

Ak nás kontaktovaním nevyriešime vašu sťažnosť, máte ďalšie možnosti, napríklad môžete kedykoľvek podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu údajov

Copyright © 2022 Ultimate Luxury Villa Rentals. Všetky práva vyhradené.